สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ต.ค 2563

พ.ย 2563

ธ.ค 2563

ม.ค 2564

ก.พ 2564

มี.ค 2564

เม.ย 2564

พ.ค 2564

มิ.ย 2564

ก.ค 2564

ส.ค 2564

ก.ย 2564

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 0

0

0 0

0

 0

0

0

 0

0

 0  0

การยื่นแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

0

   0

0

 0

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

 

 

 

สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ต.ค 2562

พ.ย 2562

ธ.ค 2562

ม.ค 2563

ก.พ 2563

มี.ค 2563

เม.ย 2563

พ.ค 2563

มิ.ย 2563

ก.ค 2563

ส.ค 2563

ก.ย 2563

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 0

0

0 0

0

 0

0

0

 0

0

การยื่นแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

0

   0

0

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0