สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ต.ค 2562

พ.ย 2562

ธ.ค 2562

ม.ค 2563

ก.พ 2563

มี.ค 2563

เม.ย 2563

พ.ค 2563

มิ.ย 2563

ก.ค 2563

ส.ค 2563

ก.ย 2563

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 0

0

0 0

0

 0

0

0

 0

0

   

การยื่นแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

0

   0

0

   

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0