สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ  2563

 สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  2563

   

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 3 0 1 2 3  2  1  3        
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 0 0 0 0 0 2  2  1        
จดทะเบียนยกเลิก 1 0 0 5 2 0  0  2        
ออกใบแทน 1 0 0 0 0 0  0  0        
ขอคัดรับรองสำเนา 0 0 0 0 0 0  0  0        
รวม 5 0 1 7 5 4  3  6        

 

 

สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ  2562

 สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  2562

   

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 0 2 5 6 1 5 5 2 3  6  1
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 1 0 2 1 2  0 2 1  1  0
จดทะเบียนยกเลิก 0 1 0 5 1 1 1 0 1
ออกใบแทน 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0
ขอคัดรับรองสำเนา 0 1 0 0 0 0 0 0 1  0
รวม 2 4 7 12 2 8 6 4 6 8 7 2