สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562


ตารางสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ต.ค 2561

พ.ย 2561

ธ.ค 2561

ม.ค 2562

ก.พ 2562

มี.ค 2562

เม.ย 2562

พ.ค 2562

มิ.ย 2562

เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง

  16

   19

   14

  22

 25

   16

   27

   18

   16

เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

   1

 0

 0

   2

1

 0

2

    1

   0